Her kan du få viden, metoder og redskaber til at få indblik i og organisere skolen og medarbejdernes praksis, til at undersøge dit ledelsesrum og til at planlægge og styre dit økonomiske råderum.

Første del handler om, hvordan du kan undersøge dit ledelsesrum. Herunder hvordan læringscentreret ledelse tilbyder et fokus på at lede på elevernes læringsudbytte. Ligeledes får du et indblik i affektiv ledelse, der handler om, at det daglige engagement har betydning for, hvordan ledelse bliver til.

I anden del tilbydes du en opmærksomhed på, hvordan forskellige strukturer i og omkring skolens hverdag er med til at foruddisponere skolens hverdagsliv og praksis. Der bliver også sat fokus på, hvordan en opmærksomhed på skolens fysiske læringsmiljøer – altså hvordan man fysisk indretter sig til læring – kan understøtte skolens udvikling.

I den tredje del får du viden om, hvilke centrale arbejdsprocesser som du skal tilrettelægge din ledelse i forhold til. Derudover får du et indblik i, hvordan du kan bruge skemaer til at nytænke organisering af praksis i skolen.

Fjerde og sidste del handler om, hvordan du kan undersøge dine økonomiske rammer og styre dit økonomiske ledelsesrum, samt hvordan det har betydning for elevernes læringsudbytte.

Under dette emne skal du arbejde med og undersøge, hvordan du som leder kan udvikle, evaluere og give feedback på undervisningen.

De fire underemner er forskellige bud på veje til at arbejde med dine medarbejderes læring og kvalitet i undervisningen, som kan styrke elevernes læringsudbytte.

Dette emne er afgrænset til at omhandle udvikling, evaluering og feedback på skolen vel vidende, at der også finder et tæt samarbejde sted med forvaltning og forældre i relation til dette emne.

Emnet er delt ind i fire underemner, der er bygget op med afsæt i forskellige niveauer på skolen:

I første del vil vi se på de store mængder data, som folkeskoler i dag har adgang til. Vi er bekendt med, at kommunen også modtager og genererer store mængder data. Vi har dog valgt at have mest fokus på de data, der er adgang til og genereres på skoleniveau, temasat som grundlæggende dataforståelse. Vi vil se på, hvordan vi forstår data, og hvordan vi fortolker og bruger data til at forbedre den pædagogiske og didaktiske praksis i skolen.

I anden del gives der svar på, hvordan du som leder arbejder med læreres professionalisme på næste niveau. Vi vil se på, hvordan du kan arbejde med forskellige professionelle læringsfællesskaber (PLF) , hvilke ledelsesopgaver, der er vigtige at arbejde med for at få professionelle læringsfællesskaber til at fungere i praksis. Dette ved fx at organisere forskellige PLF-fora tilpasset et skoleår. 

I tredje del viser vi, hvordan du kan tilrettelægge arbejdet med feedback gennem organisatoriske fora, hvor ledere, lærere og faglige ressourcepersoner fx i klassekonferencer drøfter elevernes læring med udgangspunkt i data og lærernes observationer fra hverdagen.

Endelig gennemgås i sidste del, hvordan lederobservation kan være med til at støtte og kvalificere kvalitet i undervisningen og sikre elevernes læring. At observere og afholde samtaler om observationen kræver nogle særlige opmærksomheder og kompetencer. Se under dette emne bud på, hvordan du kan gå til opgaven.

Her kan du i samarbejde med dit ledelsesteam og medarbejdere finde viden, metoder og redskaber til at arbejde med udvikling af faglige læringsfællesskaber, kapacitetsopbygning og udvikling af professionel kapacitet i skolen. 

I første del vil du blive introduceret til begreberne professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber, herunder hvordan du kan arbejde med at udvikle professionel kapital, kompetenceudvikling og faglige læringsfællesskaber i din egen praksis. 

I den anden del kommer du endnu tættere på arbejdet med at udvikle traditionelle team til forpligtende fællesskaber, og hvordan kapacitetsopbygningen fordrer distribueret ledelse gennem skolens ressourcepersoner. 

I den tredje del kan du få et mere indgående kendskab til den historiske udvikling af teams, samt hvordan man kan arbejde med forskellige typologier i teams og forstå teams ud fra teorien om et situeret læringsperspektiv og praksisfællesskaber.

Her får du viden, metoder og redskaber til at organisere, planlægge og arbejde med faglige indsatsområder, der udvikler tværfagligt teamsamarbejde om elevernes læringsudbytte.
Første del handler om det tværprofessionelle samarbejde på folkeskoleområdet og hvordan du som leder kan  rammesætte, organisere og planlægge arbejdet i tværfaglige og tværprofessionelle teams, som kan medvirke til at kvalificere og understøtte elevernes læringsudbytte.
I anden del tilbydes du praktiske bud på det tværfaglige teamsamarbejde i forhold til elevernes læringsudbytte. Det handler om, hvordan du som pædagogisk leder kan fremme pædagogiske, didaktiske refleksioner og i denne sammenhæng være medvirkende til at kvalificere og rammesætte arbejdet om elevernes læringsudbytte.
I den tredje del får du ny viden om samarbejde i læringsnetværk og muligheden for at udnytte ressourcerne bedre gennem arbejde med netværk. Tanken om netværk og netværkslæring læner sig op ad begreber som praksisfællesskaber og kompetencecirkler og handler om at skabe samarbejdsrelationer der fremmer udvikling.
Under dette emne får du som ny leder i skolen viden, metoder og redskaber til at samarbejde med og gensidigt afstemme forventninger til forældre og andre aktører om elevernes læringsudbytte. 
Emnet er inddelt i to temaer, hvor det første har fokus på forældre som en ressource og det andet fokuserer på kommunikationens betydning for forældresamarbejdet. Begge temaer rummer både viden om det pågældende tema og metoder til at omsætte det i praktisk handling i din ledelsespraksis på skolen.